ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αρ. Μητρώου: 23

Γενικά

Μέλος του Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών. Πλήρως εξουσιοδοτημένος βάσει του άρθρου 146 του Ν. 4781/2021 να διενεργεί επίσημη μετάφραση δημοσίων και επικυρωμένων ιδιωτικών εγγράφων από και προς τη Ρωσική γλώσσα (ενδεικτικά: πιστοποιητικά γεννήσεως, πιστοποιητικά βαπτίσεως, πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά θανάτου, πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διπλώματα οδήγησης, διαβατήρια, άδειες παραμονής, πτυχία, διπλώματα, αναλυτικές βαθμολογίες, υπεύθυνες δηλώσεις, πληρεξούσια, δικαστικές αποφάσεις, ισολογισμούς και καταστατικά εταιρειών, έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κτλ). Οι επίσημες μεταφράσεις αυτές γίνονται πλήρως δεκτές για όλες τις χρήσεις ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών διοικητικών και δικαστικών αρχών.
Επαγγελματική Εμπειρία

Πολυετής θητεία ως επίσημος μεταφραστής της Ρωσικής γλώσσας στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία ορίστηκε με Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία άριστης γλωσσομάθειας και μεταφραστικής επάρκειας. Εντάχθηκε αυτοδικαίως ως πιστοποιημένος μεταφραστής στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας την 1/9/2021 σύμφωνα με το άρθρο 478 παρ. 6 του Ν. 4781/2021.